Програма

ОСНОВНИ АКЦЕНТИ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ПРОГРАМА

Християндемократическа партия на България е водена от принципа на отговорност пред Бога и пред хората!

Наш водещ мотив е създаването на едно равноправно общество, в което гражданите да живеят сигурно и свободно.

Ние сме за общество, което се идентифицира с уважение към успехите и постиженията на личността.

Ние сме за  интегрирането  в социалната среда дори и на тези, които до сега са били извън нея.

Нашият модел стъпва на ясен подход – прехвърлянето на максималните възможни правомощия на регионалните и местни общности, освен в случаите, когато националните и наднационалните институции са доказано по-ефективни в решаването на дадени проблеми.

ХДП е ориентирана към моралния образ на човека, изграден върху изконните християнски добродетели и неговото неприкосновено достойнство, свобода и отговорност. Това включва равнопоставеност в различието, стремеж към самоизява и съзнание за човешкото несъвършенство.

ХДП е светска християндемократическа партия, основана преди всичко върху ценности.

Основните ни идеали са СВОБОДА, СОЛИДАРНОСТ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ. Нашият стремеж е тези основни ценности да са в  здрав баланс, наше задължение е да ги съхраним независимо от предизвикателствата на заобикалящия ни свят.

ХДП ще спазва принципите на демокрацията и на парламентаризма, ще търси сътрудничество на всички демократични партии и ще се опира на целия български народ.

Ние се обявяваме за ненакърнимото достойнство на всеки човек.

Частната собственост е неприкосновена, но трябва да се използва и в името на солидарността. Солидарността и познанието са основа на гражданското общество.

Различията между хората са естествени и поражданите от това противоречия не трябва да бъдат повод за антагонизъм, а основа за търпеливо търсене на позитивно за всички многообразие.

Ние осъзнаваме, че християнските ценности и културното наследство на християнството са в основата на човешките права и демократичните идеали – свобода и отговорност, изначално равенство между хората, солидарност и справедливост.

Ние откриваме нашата сила и убедителност в постоянното позоваване на ценностната ни система.

Ние, християндемократите на България, се присъединяваме към молитвата, отправена към Господ от народите на Европа за мир, напредък и благоденствие, защото:

„Където Господ не гради дом, то напразно работят онези, които строят там“.

ВОДЕНИ ОТ НАШИТЕ ПРИНЦИПИ,

ЦЕННОСТИ И ИДЕАЛИ,

НИЕ,

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ,

ЗАЯВЯВАМЕ, ЧЕ ЩЕ СЕ СТРЕМИМ КЪМ:

1. Създаване на условия за равнопоставеност между всички граждани и стриктно спазване на законите на  Република България, и независима съдебна система.

2. Цялостна реформа в образователната система, чрез приемане на нов закон за образованието и либерализиране на училищната система. Въвеждане на приобщаващо образование, отстраняване на дискриминационни практики, въвеждане на принципа „Парите следват ученика“ в цялата система на образователните институции. Създаване на условия за съвременно модерно образование, отговарящо на най-добрите образци и модели по света и съответстващо на най-високите европейски и световни стандарти.

3. Създаване на дългосрочна стратегия за градивна  външна и вътрешна политика, отстояваща  интересите на Република България и опазване на националната сигурност.

4. Преминаване на националното стопанство на Република България към високоефективни производствени технологии с ниско енергийно потребление и висока конкурентоспособност.

5. Семейството, вярата, образованието, науката, историята,  културата и изкуството са национален приоритет за утвърждаване и издигане на българския дух, национално достойнство и самосъзнание.

6. Възраждане и опазване на българското историческо наследство, културни традиции, морал и подпомагане на обществени хуманни каузи с високи цели и идеали.

7. Създаване на дългосрочна национална стратегия за оптимизиране на енергийния отрасъл, внедряване на рационализации, иновации и нови технологии с цел постигане  на енергийна ефективност и независимост.

8. Реформиране на съдебната система, здравеопазването, данъчната система, осигуряване на  достъпно лечение и базов доход, осигуряващ достойно социално ниво за всички български граждани.

9. Водене на програмна  държавна политика за укрепването на българската народност чрез дългосрочно планиране и създаване  на хуманни условия за социално благоденствие на  всяко българско семейство.

10. Административна реформа и облекчаване от бюрократични и формалистични пречки при осъществяването на бизнес, защитата на правата и изпълнението на задълженията на българските граждани.

ТЕЗИ ЦЕЛИ ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРАТ ЧРЕЗ НАШАТА

„НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА ЗА ГЕОПОЛИТИЧЕСКО

И ГЕОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ

ПРЕЗ ХХI ВЕК”

Това можем да постигнем само заедно и сме длъжни да го направим в името на нашите деца и внуци и на идните български поколения, за да просъществува България във вековете!

В ИМЕТО НА ДОБРОТАТА, ВЯРАТА И ДОСТОЙНСТВОТО !

ЕДИНСТВЕНО И САМО В ИНТЕРЕС

НА ЦЕЛИЯ БЪЛГАРСКИ НАРОД !

ПРОЧЕТИ И СТАНИ ЕДИН ОТ НАС !

 

 

 

 

 

 

ПОЛИТИЧЕСКА ПРОГРАМА

В своето единство народ, нация, държава са величави не толкова с големината на населението и мащабите на икономическата, технологична и военна мощ, а преди всичко с геогенетичния и социокултурен рефлекс да оцеляват и побеждават в критични и времеразделни периоди. Българският народ в своята почти двехилядна история многократно е демонстрирал завиден геоимунитет и духовна сила, оцелявал е в критични моменти, преживявал е падения и периоди на възход. Българската нация, без да има реална държава през дълги исторически периоди, по силата на своя древен духовен имунитет, е превъзмогвала своите падения, докато империи и цивилизации са изчезвали от човешката история. След насилствени опити да бъде поругана и изтрита от историята, благодарение на своите древни духовни и етнически традиции, вяра и език, единени в „държава на духа“, българската нация не веднъж е възкръсвала като „феникс от пепелта”.

Създадената по божията промисъл българска държава е единствената на европейския континент, запазила своето първоначално име – БЪЛГАРИЯ.

БЪЛГАРИЯ И СЪВРЕМЕННИЯТ СВЯТ

Българският народ е оцелявал във вековете благодарение на своята духовна, културна и езикова идентичност. Българската нация ще съществува във времето и пространството само ако съхрани своето самобитно, идващо от древността духовно, културно и езиково богатство. Най-атакуваната както от вътрешни родоотстъпници, така и от външни завоеватели крепост на българщината е ДУХОВНАТА, която българският народ не е предавал никога.

България е изпадала в съдбовни исторически критични ситуации най-вече заради слаби геополитици и продажни управляващи! Събуждана е отново и е изправяна на крака от хаоса отново от достойни българи като братята Кирил и Методий и техните следовници, царете Борис Кръстител, Симеон Велики, Калоян… Ако не бе обесен, големият стратег на Освобождението Апостолът Васил Левски щеше да бъде най-големият строител на съвременна България. Колко ни липсват днес такива българи – великани!

България отново е изпаднала в период на силно занижен геоимунитет, за което вината е обща! Застрашено е възпроизводството на нейния човешки и интелектуален потенциал поради ниската раждаемост, висока смъртност и емигриране на много млади и образовани хора, обучени от българската държава и от своя народ.

За елементарно икономическо, социално и физическо оцеляване се борят останалите в Отечеството и прокудените в други държави!

ИЗВОДЪТ: ЗАСТРАШЕНИ СА УСТОИТЕ НА ДУХОВНАТА МОЩ НА БЪЛГАРСКАТА  НАЦИЯ.

В началото на XXI век отново сме в критичен етап в развитието на българската държавност. Отново съществува ОПАСНОСТ за духовното и физическо оцеляване на българския народ.

Българският народ не може да приеме това за своя съдба, след като пред очите му други държави със сходни мащаби просперират културно, икономически и социално, пазят свято своята държавност, култура, национален дух и манталитет.

ОЦЕНКАТА

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ:

Разбира сложността на съвременната обстановка в глобалния свят след края на „студената война“ и отчита положителните и отрицателни последствия от геополитическото преструктуриране в Европа.
Счита членството в Европейския съюз и НАТО като стратегически избор, продиктуван от историческите промени в света и в Европа след падането на „берлинската стена“ и свързва съдбата на България с тях от позиции на една от най-древните европейски държави.
Определя интересите на България на Балканите, в Черноморския регион и в европейското пространство като стратегически приоритет във външната политика.
Квалифицира преходния период като провален и не постигнал набелязаните цели на прехода, като имитационен модел на псевдореформи, прикриващи невиждано в историята ни разграбване на националното богатство и предаване на националните интереси на България.
Оценява „политическия елит” от преходни управленци като непродуктивен, не отговарящ на интересите на българската държава, нация и народ и вреден за текущото и бъдещо развитие на страната.
Изразява становище, че България е правова държава по западните разбирания и принципи, но не се спазва върховенството на закона както от властимащите, така и от представителите на бизнеса, обществото и гражданите.
Счита, че демократичната система в България е силно деформирана, корумпирана и далеч от пряката демокрация, която единствено може да осигури реална политическата представителност на избирателите и гражданите.
Оценява опитите за реформи на всички правителства на прехода за провалени, резултатите за скромни и недостатъчни да осигурят икономически и социален подем. Вследствие на това България е на последно място в Европейския съюз по икономически, социални и иновационни показатели.

ИЗВОДЪТ:  Принадлежността към евроантлантическите структури и други международни организации в новите исторически реалности не изчерпва за България геополитическото съдържание на преходния период. В бъдещ исторически план съдбата на Европейския съюз е и българска съдба!

БЪЛГАРИЯ И НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ наблюдава с нарастваща тревожност „преходните“ политически, икономически и социални „упражнения“ на управляващите политическо-партийни кръгове. Българската държавност, култура и образование са съсипани и сведени до критични показатели, застрашаващи духовното оцеляване на нацията. Чрез имитационни модели за реформи икономиката, социалната сфера и здравеопазването са доведени до катастрофален срив, застрашаващ физическото оцеляване на нацията.

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ отстоява твърдата позиция, че при:

·              очевидното нежелание и (или) неспособност на политическия елит да управлява в интерес на икономическия и социален просперитет на страната и нейните граждани;

·              създаването на нова, с ясно подчертани антинародни интереси, интегрирана политико-партийна национална номенклатура и национална олигархия, формирани чрез сложни нелегитимни и престъпни схеми на икономически интереси, „обръчи” от фирми и неправителствени организации (фондации, фондове, сдружения), които блокират създаването на модерно и демократично гражданско общество;

·              изключително нисък кредит на доверие от българите към управляващите и опозиционни партии, видно от високия процент не гласували за тях в европейски, парламентарни и общински избори;

·              висок дефицит от пряка демокрация, заменена с корупционни политически практики, свеждаща политическото представителство на българския гражданин до комичната „байганьовска партизанщина”;

·              висока степен на организирана престъпност и корупция във всички етажи на властта, които са заслуга единствено на управляващите през преходния период;

·              силна зависимост на действията на управляващите елити от външни геополитически въздействия и внушения, която при липсата на геополитическа визия за развитие на България, не позволява да се води балансирана външна политика, отчитаща националните интереси;

·              безотговорната ситуация, когато през годините на членство в ЕС България да не оползотворява стотици милиони евро за общото благо, което е резултат от създадените корупционни практики да се „присвояват”, а не да се усвояват по целесъобразност отпуснатите средства,

Е КРАЙНО ВРЕДНА ПОСЛОВИЧНАТА ТЪРПИМОСТ НА БЪЛГАРИНА И Е БОЖИ ГРЯХ да се позволява повече на „преходните политици“, било то на власт или в опозиция, да управляват страната, пренебрегвайки грубо и безцеремонно интересите на нацията и на българските граждани.

Техният „принос“ в разграбването на националното богатство, плод на труда на поколения българи след освобождението от турско робство до днес, е безспорен! Този „принос“ е осребрен ИЗЦЯЛО за сметка на българския народ. Не случайно съществува „разбираем консенсус” на всички, грабили България, да не се търси отговорност! Още по-фатален е техният принос в сриването на българската държавност, здравият темел на която е заложен от най-великият за всички времена държавник на България – ХАН АСПАРУХ. Векове наред българската държавност е кована от народа, а темелът пазен и укрепван от национално отговорни народни водачи. Днес всички държавни органи са заразени от синдрома на „институционалната недостатъчност”.

ИЗВОДЪТ: АКО ДОПУСНЕМ  ТОВА ДА ПРОДЪЛЖАВА, КРАЯТ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА Е ПРЕДИЗВЕСТЕН!

БЪЛГАРСКАТА АЛТЕРНАТИВА

В ситуация на духовен, културен, икономически и социален срив, ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ счита, че съществува разумната алтернатива за обрат и спиране на разрушителния и пагубен процес за България:

В духовен и интелектуален аспект: мобилизиране и мотивиране на ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО на България, което национално отговорно да постави развитието на страната в новите геополитически и геоикономически реалности – членството в ЕС и НАТО, разширяването на Евросъюза на Изток и Юг, глобалните предизвикателства, свързани с навлизането на света в сложен цикъл на икономически, финансови, енергийни, продоволствени, екологични и други кризи.

В ресурсен аспект: максимално и разумно използване на ПОТЕНЦИАЛА НА ВЬНШНИТЕ ФАКТОРИ, свързани с членството на България в Европейския съюз и изграждането на нов тип отношения с традиционни политически и икономически партньори. България има моралното и фактическо право да се ползва от този ресурс.

Този ресурс отдавна е „инкасиран авансово“: с „въртене“ на десетки милиарди „приватизиран“ български капитал в западни банки, чрез огромния външнотърговски дефицит и външен дълг и износ на печалба под формата на ишлеме, чрез емигриране на квалифицирана работна сила и пр. Слабата готовност за усвояването на парите от еврофондовете и създадените схеми за „присвояването” им за лични, партийни и корпоративни интереси, е поредният тревожен камбанен звън в съвременната българска трагедия, предизвикана от българските политици на прехода.

В тактически аспект: „престартиране” на жизненоважните за българина социални реформи в икономиката, здравеопазването, образованието и социалната сфера с единствената цел – преустановяване на СОЦИАЛНОТО РАЗДЕЛЕНИЕ на НАЦИЯТА и ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА.

В стратегически план: СПАСЯВАНЕ на българската държава и връщане ДОВЕРИЕТО НА НАЦИЯТА към българската държавност.

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ ще работи за каузата, членството на България в Европейския съюз да не бъде допълнителен източник за забогатяване на властимащите, а да се използва като допълнителен ресурс за спиране на тенденцията към „стопяване“ на българския потенциал и ресурси и използването им  в жизненооцеляващи области, като:

запазване на българската държавност като основен гарант за икономически и социален просперитет;
възстановяване, поддържане и съхраняване на духовния, културен, образователен и езиков потенциал на нацията;
изграждане на адаптивен иновативен икономически потенциал и на тази база – нови стопански предимства в международното разделение на труда, както и ускорено изравняване на социалния и материален статус на българина със средното равнище на ЕС.

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ ще подкрепя (като опозиция) и ще провежда (като участва в управлението) целенанасочена политика, ориентирана към постигане на четири стратегически цели:

Постигане на изгодно членство на страната в Европейския съюз, НАТО и в други глобални и регионални организации. Поставяне на балансирани националните интереси като неоспорим първи приоритет във външната политика.

Гарантиране на различните видове сигурност (териториална, икономическа, военна, продоволствена, енергийна, здравна, социална и пр.) на държавата, нацията и нейните граждани без значение на етническа, религиозна, расова, полова и социокултурна принадлежност.
Извеждане на социалната защита на българина като първостепенна задача във вътрешната политика в съответствие с политиката на ЕС за подпомагане на крайно застрашените социални слоеве.
Създаване на силна законова, властова и ресурсна база и качествен кадрови потенциал за борба с корупцията, криминалната, битовата и организираната престъпност.

Тези стратегически цели са детайлизирани в система от подцели и задачи на разработената от експертите на партия ХДП

„НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА ЗА ГЕОПОЛИТИЧЕСКО И ГЕОИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ

ПРЕЗ XXI ВЕК“.

Нейната конструкция се състои от основополагащи национални стратегии, политики и програми за развитие на страната в жизненооцеляващи направления.

Тази доктрина е БЪЛГАРСКИЯТ ПРОЕКТ за дългосрочно развитие на страната през този век. Тя е българският отговор на новите предизвикателства пред нацията. В него са отчетени главните стратегии и политики на Европейския съюз, но също така изконните вътрешни и външни национални интереси на страната, по всички значими геополитически и геоикономически вектори в глобалния свят.

В националните подстратегии  се извеждат следните главни задачи:

спиране на тенденцията към натрупване на отрицателна енергия в българското общество и нация, водеща до излишен гняв, омраза и противопоставяне, което умишлено се стимулира от партийните и политически централи;

преодоляване на пагубната социална и икономическа поляризация, извеждаща отново „чорбаджийството” като основен стълб в социоикономическия модел на гражданското общество, което блокира въвеждането на модерни пазарни схеми за създаване на мотивирана средна класа и устойчиво социално общество;
предотвратяване на главните опасности пред България през XXI век и най-страшната от тях: изчезване на България от сцената на световната история;
изграждане на качествена иновативна икономика, основана на знанието и осигуряваща социален просперитет на българите, както и предоставянето на нейното управление в ръцете на национално отговорни представители на подрастващите поколения.

Дългосрочните измерения на българския проект се проектират като практически резултати в следните ресурсни аспекти:

Запазване на популационния човешки ресурс на българската нация чрез спиране на отрицателните демографски тенденции.

Възстановяване на интелектуалния ресурс на българското общество на основата на модерно образование, запазващо най-ценното от образователните традиции на българите.
Запазване на духовния ресурс и културно наследство на българите в неговите древни и съвременни ценностни измерения чрез културно-интелектуално възпроизводство на нацията, вкл.  използване на потенциала на визията на ЕС за „единство в многообразието“.
Възстановяване на професионално-креативния ресурс на нацията, вкл. създаване на условия за връщане на част от новата българска емиграция и използване на потенциала на инициативата на ЕС „учение през целия живот“.
Изграждане и поддържане на оптимален производствено-технологичен и научно-иновативен ресурс на България, който да създаде достатъчно иновативни стопански предимства на България в регионалното (на ЕС) и глобално разделение на труда, осигуряващи устойчиво икономическо развитие, основано на знанието и включване на страната в семейството на информационните общества.
Запазване на природно-екологичния ресурс на България в контекста на стратегията на ЕС, основана на концепцията за устойчиво развитие.
Използване на геостратегическия „кръстопътен ресурс“ на България за превръщането й в транзитен център за трансфер на енергоносители, финансов и инвестиционен капитал, информационни и комуникационни технологии. Ролята на страната като „комуникационен мост Изток – Запад“ е печеливша геостратегия за развитие на националната икономика след унищожаването на родната промишленост и селско стопанство.
Запазване суверенитета, независимостта и териториалната цялост на страната.

Дългосрочните цели в проекта са подчинени на решаването на най-наболелите проблеми:

Ускорено постигане на изравнителни стойности на социалния статус на българина: 50% от средното равнище на ЕС до 2020 г.

Запазване на относително високите стойности на нарастване на БВП, достигнати през последните години.
Поради силно свития промишлен потенциал, липсата на технологично нови производства и ограничените икономически и финансови ресурси, като отразяване на последиците от световната финансова, енергийна и продоволствена криза, екологичните, климатичните и други  предизвикателства, е некоректно (както е в програмите на повечето партии) да се заблуждава българина, че са възможни икономически чудеса и двуцифрен икономически растеж!
Недопускане спадане на достигнати социални равнища и отразяване на инфлационния натиск, който се очертава като дългосрочна тенденция в регионален и световен мащаб. За целта партия ХДП е разработила специален механизъм за социална защита, т. нар. социален щит за гражданите и социално слабите слоеве на населението.
Извеждане на реформите в здравеопазването, образованието и социалното дело от порочния кръг на „имитационни модели и схеми” на обслужване на партийни и корпоративни кръгове и преминаване към целеви програми като метод на реформи на основата на публично-частното партньорство.
Разработване на държавни приоритети за:

диверсифицирани енергийни проекти с най-бърз принос за възстановяване на „стопения“ (по геополитически причини и национално предателство) енергиен ресурс на страната и извеждането й на печеливши геоикономически позиции като регионален транзитен енергиен център на Балканите и в Черноморския регион.
реализиране на инфраструктурните проекти (8-те коридора) с финансови ресурси на ЕС с цел материализиране на геостратегическото местоположение на България за постигане на по-добри геоикономически позиции в региона.

 

СПАСЕНИЕТО

МИСИЯТА НА ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ Е:

да събуди геопаметта и социорефлекса на българите за оцеляване;
да укрепи техния геоимунитет за борба с главните опасности;
да мобилизира останалите  неопоскани вътрешни  и възможните външни ресурси за излизане на България на печеливши позиции на международния пазар.

ЗАТОВА Е НУЖНО РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ДА СТЪПИ НА ОТГОВОРНА И ОБЩЕСТВЕНО КОНСЕНСУСНА НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА ЗА РАЗВИТИЕ ПРЕЗ ХХІ ВЕК. В НЕЯ СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЗАДАЧА Е ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ГЛАВНИТЕ ОПАСНОСТИ, КОИТО ЗАСТРАШАВАТ БЪЛГАРИЯ:

ИЗЧЕЗВАНЕТО Й ОТ ИСТОРИЯТА КАТО ДЪРЖАВА
УГАСВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ДУХ
СПРАВЯНЕ С БЕДНОСТТА И СОЦИАЛНАТА ПОЛЯРИЗАЦИЯ  И ВРЪЩАНЕ НА МАТЕРИАЛНОТО САМОЧУВСТВИЕ НА БЪЛГАРИНА
РЕЗУЛТАТНА БОРБА С КОРУПЦИЯТА, КРИМИНАЛНАТА, БИТОВАТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

 

ЩЕ ИМА ЛИ ДЪРЖАВА БЪЛГАРИЯ?

Това е първата опасност! И не е само реторичен шекспиров въпрос за българите! Ще бъдем ли реална, истинска държава, или отиваме в небитието на столетията? Или ще се борим отново за „държава на духа”, ако успеем да съградим такава духовна конструкция? И ако бъдещият глобален свят позволи това! Съхранението на българската държава е дело на всички, но най-вече на управляващите. Затова последният въпрос директно отправяме към тях.

Фактите:   Официални държавни и независими проучвания (вкл. на ЕС и Световната банка) са единни в прогнозите: населението на България се „топи” стремглаво. Последните прогнози на родния НСИ сочат, че през 2020 г. населението на България ще бъде 6,953 млн. души, 2030 г. – 6,436 млн., 2040 г. – близо 6 млн. души, и към 2060 г. – 5,138 млн. души. Ако се екстраполира тази тенденция, теоретично към края на века страната България остава като географско понятие в човешката история. През 1989 г. за достигането до ДЕВЕТ млн. българско население оставаха САМО 13 хил. души!

Знаят ли господа управляващите, че една държава се крепи на два кита: територия и население? Българският двор като територия е разграден! Но българското население е подложено на демографски натиск с фатални последствия при едновременно намаляване степента на „интегрираност” на другите етносни малцинства в българската културна общност! Отговорът на този въпрос оставяме на управляващия елит. Партия ХДП и народът знаят истината! Намаляло е възпроизводството на българската нация. Секнала е живителната струя, която транслира от поколение на поколение ценностите на българската държавност, дух и традиции. Застрашена е българската духовна и историческа памет!

Към тези цифри ще прибавим още черна статистика: през преходния период са отбелязани на 1000 души население най-високата смъртност (над 14 на хиляда), най-ниска раждаемост (около 8 на хиляда),  най-нисък естествен прираст (около 5-6 на хиляда), най-висок процент на хората, умрели преждевременно от болести, катастрофи, самоубийства (между 30 и 25 на хиляда души), най-много инфаркти и инсулти в света, най-много самоубили се на хиляда (около 2000 души годишно). Годишно от разлика в естествените процеси родени – умрели, населението намалява с повече от 40 хил. души. Това са трайни тенденции! И най-вероятно трудно обратими!

 

ИЗВОДИТЕ:

Българите живеят в постоянен страх, стрес и дълбока депресия!
Българите са със силно занижен потенциал за борба с трудностите, икономическата нищета и болестите.
Българите са със слаба мотивация за активен популационен растеж, който вече е под критичната граница!
Българите се чувстват предадени от управляващите политици и държавници и не хранят надежди за обрат!
Българите не дават повече кредит на доверие на “преходните” управляващи!

Виновниците за този критично опасен за България процес са известни. Да напомним: това са тези, които управляваха, управляват и отново се готвят да управляват страната!

Това са едни и същи личности, създали изгодна за тях ротационна система на управление в името на една цел: забогатяването.

Тези личности провокираха причините за негативните тенденции в българската държава и нация, възприемайки къде неграмотно, къде умишлено външни внушения за политически, икономически и социални реформи.

Те надминаха своите учители, превръщайки цялата преходна система в имитационен модел на прилагане на псевдо и лъжливи принципи. Затова плодовете сега ги берат не само българският народ, но и „идеолозите” отвън по „демонтаж на политически и икономически системи”. Ефектът на „бумеранга” заработи. Затова комисарите от ЕС са особено загрижени в последно време!

Нас, членовете на ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ, ни интересува съдбата на Европейския съюз, големия семеен дом на българите. Но още по-остро ни интересува съдбата на България. И това е естествен рефлекс на всяка нация, която държи на себе си!

Има ли противодействие на ТАЗИ ОСНОВНА ОПАСНОСТ ЗА БЪЛГАРИЯ? За съжаление властимащите ни докараха през преходния период до известната притча за ”удавника и сламката”.

Кои са основните „сламки” на българите за спасяване на българската държава?

“Измитане” от политическата сцена на „ротационните” управленци, продължаващи да имитират модели на реформи. Българските избиратели повече не трябва да допуснат познатите “политически муцуни” да заграбят отново властта. Това е най-важното дело, което предстои да извършат отчаяните български избиратели. Нормален избирателен закон и прозрачна система на преки демократични избори са невъзможни, докато се изработват от сегашните властимащи! Само с личния си избирателен вот българските избиратели могат да спрат безумието, облечено във формата на парламентарна демокрация.
Разработване на специални независими анализи за ефектите от „добрите практики”, натрапени отвън, по социално и културно интегриране на малцинства и етнически групи в българското общество, и добронамерена оценка на българските добри практики от многовековната история на българското общество.
Безкомпромисна битка с новата безпрецедентна бедност с икономически средства и прекъсване на процеса за незаконно забогатяване, като се мобилизира отговорно ресурса на държавните институции (финансови, правоохранителни, законодателни). Само така ще се върне доверието на гражданите към българската държавност.
Възстановяване на разрушените семейни и обществени ценности, връщане доверието в брачната институция и намаляване на съжителствата без брак, създаване на силно стимулиращи материални условия за увеличаване на раждаемостта, намаляване на броя на изоставени деца по приюти и детски домове без семейна ласка. Това трябва да бъде общо дело на държавата и на цялото общество, на образователната и здравна система, на българската църква.
Формиране на държавни целеви фондове с финансови средства, колкото са потребни (а не по преценка на чиновниците) за лечение на тежки заболявания на деца и възрастни при прозрачен и опростен режим на преценка на заболяванията и харченето на средствата. Отклоняването или „спестяването“ на средства за тези цели да се квалифицира като криминално престъпление. По този начин да се прекъсне срамната просия по медиите и под други съмнителни форми за набиране на средства за подобни цели.
Въвеждане на разбираеми учебни програми в началното и средно образование, в разработването на които да се привлече и българската църква, за повишаване на чувствителността на българските деца и подрастващото поколение към заветите и посланията на дедите ни, ценностната духовна и културна система на българското, формиране у тях на култура на респект и уважение към държавната институция и семейната ценностна система, култивиране на правилен избирателен афинитет към ценното в културата на други народи. Изрично подчертаваме, в света се води мащабна информационна война, като се използват най-достъпните комуникационни средства – ИНТЕРНЕТ и медиите!

Има не малко други „конкретни сламки”, за които българският „удавник” може да се хване за спасяване на своята държавност. Те са заложени в Българския проект и представляват конкретни програмни целенасочени действия за спиране на пагубната тенденция към необратимо загубване на българската идентичност.

ИЗВОДЪТ: Налага се да припомним (особено на управляващите), че в сложните условия на глобални предизвикателства, като резултат от финансовата и икономическа, енергийната и продоволствена кризи, измененията на климата, световния тероризъм, масовата миграция от бедните към развитите страни и пр., функциите на държавата не само че не се намаляват, напротив, се разширяват като обхват и значимост за решаване на проблемите. Единствено силни духом, икономически, социални и технологически държави могат, взаимодействайки си, да се противопоставят на тези невиждани досега предизвикателства в световната история. ЗАЩО БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ВЪРВИ В ОБРАТНАТА ПОСОКА?

ЩЕ УГАСНЕ ЛИ БЪЛГАРСКИЯТ ДУХ?

Това е втората значима опасност. Деградацията на духовната култура на една нация води до освобождаване на биологическите и примитивни инстинкти и форми на поведение. И елементарно асимилиране на културни инстинкти на други ценностни системи. Засилват се агресивността, липсата на солидарност  и съпричастност към ближния, нарушават се ценностни изконни български стереотипи на поведение и на обществените и междуличностните отношения. Къде са идеалите на БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ?  Икономическата, социална и околна среда се разрушават и замърсяват. Много от тези аспекти са в напреднала фаза на развитие, някои необратими!

Защо единственият народ в света, който има Химн на своята писменост и култура – „ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ, КЪМ СВЕТЛИ БЪДНИНИ ВЪРВИ”, е на път да загуби своята духовност, уникален фундамент на една (българската) държавност?

Фактите: Демократичният процес и пазарната икономика по доста странен начин, катастрофално се отрази върху българската духовна култура, науката  и образование. След икономиката и социалната област дойде ред на комерсиализацията на духовната сфера. Диапазонът е широк: от девалвация на истинските морални ценности и способности до масова неграмотност. Няколко са крайно обезпокоителните тенденции:

Разходите за духовна култура, образование и наука в преходния период бяха сведени до мизерни подаяния за съществуване на намалелите почти наполовина хора, заети с изкуство и наука. След 1990 г. до днес разходите за духовна култура в различните направления не надвишават 0,6% от БВП на страната, за наука не повече от 0,5% (2008 г. – 0,4% от БВП); за образование – 4,22% от БВП.  Тези средства не са достатъчни дори за мизерните заплати на хората, заети с изкуство, образование и наука. Затова и повече от половината хора (вече два пъти по-малко на брой), заети с наука  и изкуство, са над 50 години, а приливът на “млада кръв” в изкуството и науката е слаб и затихващ!

Наред с общото намаляване на населението на страната намаляват децата, постъпващи в училище, и се съкращават учебните институции. Статистиката показва, че много деца не постъпват в училище въобще и много от тях, постъпвайки в първи клас, напускат още през първата или втората година, т.е. остават без начално образование. Нараства непрекъснато процента на неграмотните сред младото поколение до 25 години. Неграмотните са тези, които попълват армията на безработните и на нискоквалифицираната работна сила. Зад статистическите показатели стоят и тенденции към нарастваща неграмотност сред формално завършващите средно и висше образование, на разрушени морални ценности, на липса на стимули за висока духовност, силна чувствителност към въздействието на примитивната и агресивна масова култура, насаждана от киното, телевизионните програми, интернет, жълтата преса. Много от тях нямат памет за националните ни герои, за написаното от великите ни писатели и поети, за сътвореното от великите художници и композитори на България. За да дадеш своя вот, трябва да си прочел произведенията на българските гении!

Деградацията на българската култура е в ход! “Златният век” на българската култура, положил здравите темели на българската държавност, губи безвъзвратно своя изграден през столетията потенциал. Посягането върху българската духовност, култура и писменост е агресия, чиста проба политическо варварство.

ОБЕКТ НА ПОЛИТИКАТА на партия ХДП:

Използване ресурса на некомерсиализирани и партийно необвързани обществени организации и НПО, сдружения на българите от западните покрайнини, на тракийските дружества и други за провеждане на мащабна и целенасочена ПРОСВЕТИТЕЛСКА ДУХОВНА И КУЛТУРНА ДЕЙНОСТ. СЛЕД ПРОВАЛА на прехода, българското общество се нуждае отново от просветителски период, от НОВО ДУХОВНО ВЪЗРАЖДАНЕ. За тази цел ТРЯБВА  да се мобилизира целият ресурс на държавата, църквата и обществото. Въвеждане в началното и средно образование  на добре разработени в патриотичен план специални учебни дисциплини по родолюбие и религиозна грамотност за християнските ценности.

Разработване на мобилна система от модулен тип за беседи и лекции в началното и средно образование от видни български историци, поети, писатели, свещеници и родолюбци.
Спиране на посегателството върху едва тлеещата останала жарава на автентичната българска духовност и просвета – българските читалища. Това, че още съществуват макар и мизерно, се дължи единствено на родолюбиви българи по места. Читалищата и читалищните деятели трябва да получат мащабна финансова и материална подкрепа от държавата и морална защита от българската общественост срещу посегателствата на политически ментори, целящи приватизирането им под различни „благовидни” форми. Читалищата като народна институция са български патент, крепост на българска духовност, и отново трябва да се превърнат в мощно огнище на българския дух и родолюбие. Особено сега, когато стотици училища се затварят в селата.
Даване на цивилизован, юридически и властово подкрепен достоен отпор на чужда псевдокултура и стимулиране запознаването с великите постижения на световната, европейската култура и литература.
Въвеждане на ефективен държавен и обществен контрол върху дейността на съмнителни религиозни секти и на такива, насаждащи религиозна и етническа омраза. Търсене на съдебна отговорност за нанесени морални щети върху обществото и подрастващото поколение.
ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ на мащабен проект “БЪЛГАРИЯ НА ДУХА В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ” и подкрепа на всички инициативи, ангажирани с него.
Разработване на “Национална стратегия за запазване на духовното и културно наследство на българите”, която да бьде подкрепена от модерен „Закон за културното наследство“, закрилящ духовната и културна сигурност на бьлгарската нация.
Разработване на “Национална стратегия за развитие на подрастващите български поколения (на децата)” в условията на регионализация и глобализация и демографски срив на нацията.

На експертно равнище ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ е разработила конкретни управленски програмни действия за реализиране на тези цели.

ЩЕ СЕ ПРЕБОРИМ ЛИ С БЕДНОСТТА?

Икономическата трагедия на прехода се състои в унищожаване на почти всички стопански предимства, които българската държава е успяла да създаде от Освобождението до 1990 г., което не й позволява да участва достойно и печелившо в международното разделение на труда.

Пословичната днес бедност на българите и безумното забогатяване на малка част от тях започна именно с надеждата за по-добър социален просперитет на България в условията на пазарна икономика, на включване в процеса на европейската икономическа и политическа интеграция, на разкрепостяване на колективния дух и даване простор на индивидуалността и неговата креативна енергия. Нищо подобно не се случи! Тази надежда бързо се попари и се оформи в един-единствен резултат: жестока социална поляризация, а в нея още по-жестока социална стратификация: българският народ е разделен на 20% богати и 80% бедни. Богатите също са разделени на милиардери, милионери, стохилядници. Бедните също: средната класа е трудна за идентифициране, около 30% са на ръба на социалното оцеляване, около 30% на ръба на физическото оцеляване. Над 20% са т.нар. „антиобщество”, не защото е против промените, а защото не покрива елементарните критерии за икономическо и социално оцеляване и се намира в пълна обществена изолация и тотална бедност. Това са фактите!

Кой е виновникът за тази непозната в българската история социална поляризация и бедност? Отговорът е само един – политическият елит на прехода! Този елит е самотен, откъснат е от духовния български елит, откъснат е от народната духовна мъдрост, от самия народ.

Защото този измислен елит не изигра онази съдбоносна историческа роля, която му бе предопределена в най-новия период на развитието на България – да преведе страната към нов тип икономика – пазарна, и нов тип политически, икономически и социални отношения. Българският икономически модел е най-разграбващият и най-корумпираният! Икономическите отношения и социалният модел – подчинение от позициите на икономически силните.

Кои са строителите на този варварски капитализъм? Представителите на управляващия и олигархичен бизнес елит, които присвоиха съвместно липсващите над сто млрд. дол. народно богатство, създавано от поколения българи през последното столетие.

Сегашното поколение има историческата мисия да направи обрат в досегашното разрушително развитие на България. И не само това: ще трябва да плати поредната висока социална цена (след своите бащи и майки) за такъв обрат в ИМЕТО НА СЛЕДВАЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ, в името на ДЕЦАТА, ВНУЦИТЕ, ПРАВНУЦИТЕ. Друг изход няма! Това е ПОСЛЕДНИЯТ ШАНС! Следващите поколения българи, освен че ще стават все по-малко, ще губят постепенно своята национална идентичност и духовна сила. Те ще са с още по-занижен социокултурен имунитет. Това е и целта на неоколониализма и неолиберализацията!

Сигурни сме, че членовете на партия ХДП и нейните симпатизанти и всички български честни патриоти ще попитат: защо и сегашните поколения ще плащат отново и отново висока социална цена на желания обрат? Нашите родители не платиха ли досега висока и непосилна цена на прехода?

Напълно сте прави, скъпи братя и сестри. Но друг вариант НЯМА! Властимащите и париимащите няма да отстъпят доброволно нито властта, нито стотинка от заграбеното богатство на народа. Затова заедно трябва да търсим изход от трагичното положение. Какъв е той?

Първо, да уточним какви са реалните български икономически позиции:

а)      Почти стопени икономически ресурси.

б)      Необратимо загубени стопански предимства и силни експортни производства на международния пазар.

в)      Огромни и постоянно увеличаващи се външен дълг и външнотърговски дефицит.

г)       Ниска конкурентоспособност на българското производство и незначителни обеми износни стоки.

д)      Незадоволително равнище на преките частни инвестиции (ПЧИ) и доминиране на непроизводителен капитал (за недвижими имоти, земя, хазарт).

е)       Асимилирани от западни фирми (чрез приватизацията и други форми на ограбване) основни промишлени мощности на българската икономика (химически стоки, индустриална мед, злато, цемент, машини, съоръжения и пр.).

ж)      Разрушено, разграбено и раздробено селско стопанство, неспособно да гарантира аграрната сигурност на страната и силни експортни позиции.

з)       Загубване на енергийното предимство и изпадане на страната в енергийна зависимост и несигурност.

и)      Слаб съпротивителен имунитет за отразяване на зачестилите енергийни, финансови, икономически, потребителски, борсови и други кризи.

й)      Немотивираща и непродуктивна икономическа и законова среда за развитие на българския бизнес, особено задушаващи условия за малкия и среден бизнес.

к)      Колебаещи се като обеми и недостатъчни преки частни инвестиции, не кореспондиращи с националните икономически интереси.

ИЗВОДЪТ:  ПОСЛЕДНО МЯСТО (27-мо) ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. ТОВА Е ИСТИНСКАТА ОЦЕНКА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД И НЕГОВИТЕ “АРХИТЕКТИ”.

Тези икономически позиции не могат да бъдат изходна база за преборване с новото зло за българския народ – БЕДНОСТТА. Както и за решаване на други стратегически икономически задачи, като:

[*]                 осигуряване на ПОСТЪПАТЕЛЕН икономически (достатъчно висок и устойчив) растеж на БВП;

[*]                 ГАРАНТИРАНЕ на продоволствената и енергийна сигурност;

[*]                 формиране на ИНОВАТИВЕН ЕКСПОРТНООРИЕНТИРАН МОДЕЛ на националната икономика;

[*]                 намаляване на ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯ ДЕФИЦИТ и на огромната ВЪНШНА ЗАДЛЪЖНЯЛОСТ.

[*]                 преборване с ПРОБЛЕМИ като нарастващата инфлация, увеличаващата се енергийна зависимост и ниска енергийна ефективност, недоходоносния, раздробен, маломащабен и некачествен износ, изострящия се дефицит от високо, средно и нискоквалифицирана работна сила, неусвояването на средства от еврофондовете, функционирането на маломощен малък и среден бизнес.

Българската икономика е потребителски ориентирана, без да произвежда достатъчно стоки и услуги с нужното качество. Отечественият реален сектор е със затихващи функции!

Българската икономика от експортноориентирана се превърна в импортноориентирана! От ВОДЕЩ ИЗНОСИТЕЛ НА МНОГО АГРАРНИ, ПРОДОВОЛСТВЕНИ И ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, СТРАНАТА СЕ ПРЕВЪРНА ВЪВ ВНОСИТЕЛ НА СЪЩИТЕ СТОКИ И ИЗДЕЛИЯ. Защо?

В основата на икономическия растеж стоят раздуто вътрешно потребление, „помпано“ от внос, парични преводи от българските емигранти (които в условията на криза драстично намаляват), агресивна финансова, банкова и застрахователна потребителска инвазия на чуждестранни банки (само БНБ е все още формално българска) и на  транснационалните компании (ТНК), които са далеч от истинските икономически интереси на българската нация. Пазарът на недвижими имоти бе преднамерено надут и закономерно се „спука”. Прането на капитали, най-вече в строителството, хазартния бизнес и туризма, деформира необратимо българската икономика. Чуждестранният и българският капитали в по-голямата си част се използват непроизводително. Много малко са фирмите с българска идентичност. По-голямата част от българския бизнес вече е „засмукана” от чуждестранни компании. И в най-бедните областни центрове и средни градове картината е поразяващо една и съща: на всяко „кьоше“ – банка, казино, застрахователен офис или търговски център! Реалната икономика се „изпари”! Без производство на стоки икономика не се развива!

 

ИЗВОДЪТ:  ТОВА Е ИСТИНАТА ЗА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА! С ТАКАВА ИКОНОМИКА НЕ СЕ ПРЕБОРВА БЕДНОСТТА! НЕ МОЖЕ ДА ИМА ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН НАПРЕДЪК!

КОИ СА СЛАМКИТЕ НА СПАСЕНИЕТО?

Изключително много предстои да се направи в стратегически и тактически (текущ) план, тъй като сринатата икономика на България се нуждае от качествено нови радикални промени, които могат да бъдат извършени само от геополитически и геоикономически грамотни, отговорни пред нацията и народа и високо професионално подготвени на всички управленски равнища, държавни мъже и жени. Тук ще посочим разработените от експертите на Партия ХДП най-неотложни стратегически програмни действия, които са част от Националната геополитическа и геоикономическа доктрина:

Първо.       Разработване на Национална стратегия за гарантиране на АГРАРНАТА СИГУРНОСТ на страната чрез държавна политика за увеличаване делът на националното производство в хлебния, фуражен, зеленчуков и плодов баланс на страната. Постепенно връщане на международния пазар и най-вече на пазара на ЕС с увеличен износ на пресни и замразени зеленчуци и плодове. Без забавяне намиране на  политическо и икономическо целесъобразно решаване, в интерес на българското земеделие и живеещите на село, на всички затлачени през прехода проблеми на разграбеното селско земеделие. Спиране на национално безотговорната продажба на българска земя на чужденци без доказани намерения за развитие на фермерска и друга икономическа  дейност в българското село.

Второ.        Разработване на “Национална технологична стратегия” за формиране на ЯДРО ОТ ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА, които да формират качествено нов експортноориентиран модел на икономиката и осигурят конкурентоспособни предимства на международния пазар. Решаването на тази задача е възможно единствено чрез провеждане на активна държавна политика за създаване на максимално благоприятни законови, административни, данъчни и други бизнесусловия за привличане на водещи чуждестранни фирми във високите технологии. Друг изход вече няма!

Трето.        Разработване на трети енергиен пакет от мерки на Общата Енергийна рамка на ЕС и развиване на проучвания и обследвания на собствени находища на енергийни ресурси за материализиране на геостратегическото местоположение на България с цел превръщането й в износен, а не само транзитен център за пренос на енергоносители.

Четвърто.  Разработване на “Национална стратегия за пълно и ефективно усвояване на планираните от ЕС финансови ресурси” за България за периода 2009-2013 и 2014-2020 г.

Пето.         Разработване на дьлгосрочна антикризисна програма за посрещане на предизвикателствата пред страната, произтичащи от навлизането на глобалния свят в сложен цикьл на икономически, финансови, енергийни, продоволствени и друг вид кризи. Влизането на Бьлгария в този цикьл вече е факт!

ИЗВОДЪТ:  Евтината работна ръка, различните данъчни и потребителски трикове (предлагани в повечето партийни програми) не могат да бъдат повече надежди, фактор и мотор на икономически и социален прогрес и за привличане на чуждестранни инвестиции. Фискалните, финансовите, банковите и бюджетни лостове са икономически инструменти за провеждане на вече разработени и утвърдени програмни стратегии за икономическо и социално развитие на страната. В противен случай те се превръщат в елементарни и популистични ходове на политически партии за манипулиране на електората. Съдържанието и целите на икономическите стратегии определят обхвата и конкретиката на използваните икономически инструменти. Затова партия ХДП не излиза с празни обещания за данъчни намаления, премахване на такси и социални „хитове”. Тя няма да допусне това, което се случи след последните местни избори: кметовете и узурпираните от  новите, напиращи за власт партии местни парламенти, злоупотребиха веднага с принципа за финансова децентрализация и въведоха невиждани досега социално обременени като бройка и високи местни такси и данъци. Такъв дивашки подход, обслужващ в голяма степен партийното финансиране на старите и нови партии от опозицията, не е в логиката на Политическата програма на ХДП.

ХДП счита, че предлаганите мерки са последните шансове, като спешни действия за мобилизиране в кратки срокове на разполагаеми вътрешни и външни икономически ресурси за връщане на социалното самочувствие на следващите поколения българи. При отговорна политика, това са реални възможности нацията да се пребори с БЕДНОСТТА.

ЩЕ СЕ СПРАВИМ ЛИ С КОРУПЦИЯТА, БИТОВАТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ?

Вече е ясно, че тази ОПАСНОСТ ще виси като дамоклев меч над българите и държавата десетилетия напред.

Смешен е плачът (и воят) на тези, които по различни поводи (убийства, отвличания, грабежи) коментират, анализират трагичните събития в медиите, а всъщност извличат евтини и популистки дивиденти за сметка на своите политически опоненти.

Господата бивши управляващи и натискащи се отново за власт! Кой мотивира бандитизма, организираната престъпност и отпусна общата престъпност? Кой създаде корупцията в държавните правораздавателни органи? Кой не създава мотивираща законова и административна среда за предприемачество и бизнес? Кой е виновникът за масовата социална емиграция на най-ценния български „материал”? Кой позволи нашите деца да се тровят и умират по улиците от наркотици? Кой създаде условията българките да са най-търсената плътска стока? Кой създаде трансграничната контрабанда? Списъкът на въпросите е дълъг!

Отговорите са лесни и ясни и за децата от предучилищна възраст. Това са същите тези лица, които създадоха имитационния модел за развитие на България, условията за безпрецедентен в българската история грабеж на общите икономически блага и натикаха в калта духовните ценности на българина. Същите тези, които изфабрикуваха мита за „ченгетата” и изхвърлиха хиляди честни, подготвени и самоотвержени пазители на върховенството на закона на улицата и ги направиха охранители на ТЕХНИТЕ заграбени богатства и имоти или консултанти на организираната престъпност!

Това е непозната не само в българската, но и в световната история трагедия: тези български служители работеха на принципа: „честта за мен, славата за Родината!”. Бързо се приватизира и този благороден за рицарите на реда принцип, променяйки го според новия морал: „и честта и славата (и богатството) – само за мен”! Родината, Отечеството, кучета ги яли!

Нека народът знае истината!

Тези, КОИТО ДОПУСНАХа ДА СЕ РОДИ ПРЕСТЪПНИЯ ОКТОПОД В ПРЕХОДНИЯ ПЕРИОД,

Тези, КОИТО получиха ВОТ НА ДОВЕРИЕ от избирателите ДА УПРАВЛЯВАТ И ДА СЕ БОРят СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА В КАЧЕСТВОТО СИ НА МИНИСТРИ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ШЕФОВЕ НА СПЕЦИАЛНИ И ПРОЧИЕ СЛУЖБИ, ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА РАЗЛИЧНИ КОМИСИИ В ПАРЛАМЕНТА, ГЛАВНИ СЕКРЕТАРИ НА мВр, ДИРЕКТОРИ, КОМИСАРИ И ПОДКОМИСАРИ НА КУП ПОЛИЦЕЙСКИ СЛУЖБИ И Т.Н., повече нямат МОРАЛНОТО ПРАВО ДА ПРАВят ОЦЕНКИ, ДА ДАВАТ СЪВЕТИ И ДА СЕ НАТИСКАТ ОТНОВО ЗА СЪЩИТЕ ИЛИ ОЩЕ ПО-ГОЛЕМИ СЛУЖБИ В ПРАВООХРАНИТЕЛНИТЕ и политически  СТРУКТУРИ на управление,

Тези, които не разкриха нито едно политическо или друго показно убийство, нито един голям криминален грабеж, нито едно БИЗНЕС отвличане, нито една голяма корупционна сделка!

ТЕ нямат повече право да претендират за власт.

Защото те са не само „бащите” на престъпнАТА СИСТЕМА НА ПРЕХОДА, но и НЕЙНИТЕ ГЛАВНИ ползватели И ПОКРОВИТЕЛИ.

Фактите:   Водещите позиции и в тази сфера са налице. Но за разлика от икономическите и социални показатели, по които заемаме последни места в Европейския съюз, тук подреждането е обратно. Отличници и първи места по политически и други убийства, неразкрити престъпления, корупционни практики, изнасилвания, педофилски изстъпления, износ на проститутки, контрабанда, наркопласиране и т.н. От 250-те големи поръчкови убийства през прехода не е разкрито нито едно, нито един висш политик или държавен служител не е вкаран в затвора дори и при доказани престъпления по служба, присвоявания в големи размери. А за предаване на национални интереси? Народът, а и Европейският съюз очакват да видят ефективни присъди!

Народът произнесе своите присъди, излизайки на улиците и площадите, запалваха се в името на протеста, срещу монополите и пословичната бедност, че не може да се продължава повече така.

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ е наясно с фундаменталните причини за развихрилата се мащабна корупция, организирана и неорганизирана престъпност.

Криворазбраната наложена демокрация и пазарна икономика, които натрапиха на България имитационният модел на развитие и провеждане на политика и икономика без морал (явление, известно като пазарен и политически фундаментализъм). Различни измислени форми (касова, бонова и пр.) на приватизация с благовидната цел за трансформиране на държавната собственост в частна и създаване на средна класа, доведоха до създаването на огромна лична собственост на отделни лица на основата на присвоените материални и финансови ресурси на целия български народ. Този процес, вината за който носят изключително преходните политици, отключи мащабната корупция и престъпност.
Силният натиск отвън за разграждане и откриване на физическите и икономически граници на страната в изпълнение на неолибералната доктрина за развитие на света. Така раждащата се (по подобие на западната) българска криминална система бързо бе „засмукана” от регионалните и глобални престъпни мрежи.
Разрушаването на ценностната и морална система на българското общество, което позволи компактни маси от населението (особено сред младите) да бъдат въвлечени в некоректни или на ръба на закона, сенчести и чисто криминални схеми на бизнес и други дейности. Фактически към днешна дата  няма икономическа и обществена сфера, която да не е в схемата на корупцията и престъпни под някаква форма действия.
Тоталното неспазване на върховенството на закона: от висшестоящите в управлението, предприемачеството, бизнеса и неправителствения сектор (престъпления за милиони и милиарди левове) до гражданите (за маловажни неща). Изключенията от това неписано правило са много малко! А спазването на върховенството на закона е фундаментът на демократичните общества и държави. На теория, защото на практика такива не съществуват!

ХДП смята, че ако има яснота по този проблем в обърканото ни общество и държава, това е за технологията (начините и средствата) за борба с незаконните явления, вкл. срещу тероризма. От римско време до ден днешен, най-разработената юридическа и технологическа материя е борбата срещу различните видове престъпност. Но за перфектна юрисдикция и резултатна борба с престъпността е нужно едно задължително условие – ПОЛИТИЧЕСКА ВОЛЯ на властимащите! Борбата срещу тези явления се очертава да бъде продължителен процес! Няма държава в света, след като е „родила престьпния октопод“, да се е справила с него за няколко години!

Кои са „основните сламки” за отърваване от това невиждано досега  ново зло (опасност) за българите?

а)  Избирателите със своя вот да не допуснат във властта вече няколкократно „пробвали се” политици и  политически „ашладисани” специалисти в правораздавателните и правоохранителните органи, и особено такива, които са се компрометирали като политически клакьори или има подозрения за използване на служебното положение за користни цели.

б)  СИГУРНОСТ, която включва и аспектите на борба с организираната престьпност и корупцията.

в) Създаване на „филтрираща конкурсна система” за приемане на служители в органите на реда с доминиране на два критерия: професионализъм и морални качества. Тези качества следва да се превърнат в задължително изискване за обучение на кадри в Академията на МВР и военните университети. Българското общество ще подкрепи приоритетно осигуряване на достойно високо заплащане на труда на служителите от правоохранителните органи, стига да отговарят на техните очаквания за конкретни резултати – намаляване на битовата и организирана престъпност

г) Въвеждане на пряка изборност на висшите магистрати. Само когато назначението ми зависи от волята на обществото и неговата оценка за работата им, те ще бъдат обвързани с раздаването на справедливост, а не с провеждането на нечии задкулисни интереси.

ж) Да се оставят спокойно да вършат ежедневната, трудна и напрегната работа малкото останали стари опитни и нови професионалисти и служители на правораздавателните органи. Те не се нуждаят от политически „влъхви” и наставници. СЛУЖИТЕЛИ, КОИТО ОБСЛУЖВАТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ, ЛИЦА И ИНТЕРЕСИ, НЕЗАБАВНО ВЪН ОТ СИСТЕМАТА.

ПОЛИТИЧЕСКОТО ВЕРУЮ НА ПАРТИЯ ХДП

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ счита за пълна мимикрия делението на партиите на „десни” и „Леви”. Узурпирането на ляво или дясно пространство, „ляво – център”, „дясно – център”, „център”, е политически похват, с който се прикрива пещерната идеология на водещите партии за подялбата на „електоралната баница”. те непрекъснато се опитват да откъснат още и още парчета от нея, за да запазят своите властови позиции, които са важните за разпределението и преразпределението на „икономическата баница”. По тази причина и техните програми са далеч от истинските въжделения и интереси на избирателите. Препоръчваме на социолозите, които богатЕят за сметка на сервилно обслужване на партиите, да направят проучвания за изпълняемостта на тези програми. Но и без тях резултатите са ясни!

ХДП е дясно-центриска партия следваща политическата идеология и традиции на християндемокрацията, положила основите на днешна Европа.

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ ИЗРАЗЯВА ТВЪРДОТО СИ СТАНОВИЩЕ, ЧЕ БЪЛГАРИЯ ТРЯБВА ДА СИ ВЪРНЕ СВОЕТО ДОСТОЙНСТВО НА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА. БЪЛГАРИЯ Е ИЗПРАВЕНА ПРЕД НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА, КОЯТО НЕ СЕ ИЗРАЗЯВА САМО В ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДСТВИЯ.

НАЦИОНАЛНАТА КАТАСТРОФА ЩЕ СЕ ИЗРАЗИ В ПОСТЕПЕННОТО СТОПЯВЯНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИДЕНТИЧНОСТ  И БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНОСТ. РЕШАВАНЕТО НА ТОЗИ ПРОБЛЕМ – СПАСЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИДЕНТИЧНОСТ И ДЪРЖАВНОСТ – ЗАВИСИ ЕДИНСТВЕНО ОТ НАС, БЪЛГАРИТЕ!

ВЪПРОСЪТ Е, КАКВА БЪЛГАРИЯ ЩЕ ИМА В БЪДЕЩЕ, АКО ТЯ ЗАГУБИ СВОЯ ДУХОВЕН И СОЦИОКУЛТУРЕН РЕФЛЕКС И ИМУНИТЕТ? ТОВА НЕ Е ПРОСТО АБСТРАКТЕН РЕТОРИЧЕН ВЪПРОС, А НОВАТА ИСТОРИЧЕСКА РЕАЛНОСТ ЗА БЪЛГАРИТЕ!

ДЕЙСТВАЩОТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО В ЕДНА РЕАЛНА ДЕМОКРАЦИЯ Е НАЙ-СЪЩЕСТВЕНАТА ЧАСТ ОТ ГЕОИМУНИТЕТА НА НАЦИЯТА, ЧАСТ ОТ НЕЙНОТО НАЦИОНАЛНО САМОЧУВСТВИЕ.

БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ ПОЗНАВА УНИКАЛНИ СПОСОБИ ЗА СЪБУЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО САМОСЪЗНАНИЕ В КРИТИЧНИ МОМЕНТИ НА „ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО“.

ТОВА ВРЕМЕ НАСТЪПИ! ИЗБОР ВСЕ ОЩЕ ИМА! ИЗБОРЪТ Е БЪЛГАРСКИ!

ТОЗИ ИЗБОР Е ПОСЛЕДЕН ШАНС ЗА БЪЛГАРИЯ, ЗА ВСИЧКИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ БЪЛГАРИ, НЕЗАВИСИМО КЪДЕ СЕ НАМИРАТ!

КОГАТО ЕДНО ДЕЛО СТАНЕ ВСЕНАРОДНО, ТО ПОБЕЖДАВА!

БОГ ДА ПАЗИ БЪЛГАРИЯ!

ХРИСТИЯНДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Програмата е разработена от експерти и Националния комитет на ХДП.

Специална благодарност на проф., д-р ГЕОРГИ МАРИНОВ